• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Samenwerking van gemeenten op de Twentse arbeidsmarkt

Sinds eind 2011 is duidelijk geworden dat  - mede ingegeven door bezuinigingen - SZW, VNG en UWV de samenwerking vanuit een grotere regio vorm gaan geven dan op het niveau van de huidige werkpleinen: landelijk zijn er 30 arbeidsmarktregio's benoemd met deelname van UWV aan nog slechts één regionaal werkplein per arbeidsmarktregio. Na een afbouw tot 1 januari 2015,  is voorzien dat alleen het werkplein in Enschede door UWV ondersteund blijft.

 

Verandering samenwerking

Daarnaast verandert  de samenwerking tussen gemeente en UWV in uitvoering: van integraal naar complementaire  samenwerking. Verder zijn veranderingen door UWV ingezet naar minder persoonlijke en meer digitale dienstverlening en afbouw van personele inzet. Ook wordt landelijk ingezet op een grotere rol en betrokkenheid van werkgevers. Dit noopt, in samenhang met bezuinigingen en de nieuwe decentralisatiewetgeving (Wet Werken Naar Vermogen tot een verdere aanpassing van de samenwerking tussen gemeenten en UWV. Vanuit POWI en het overleg wethouders Sociale zaken is hiertoe een veranderingstraject ingezet.

Gemeenten zijn landelijk nog eens gewezen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarktregio. Landelijk is in de voorstellen voor een bestuursakkoord aangegeven dat er een samenwerkingsverband van gemeenten in de 30 arbeidsmarktregio's dient te komen. Gelet op de taak die Regio Twente al jaren heeft op het gebied van arbeidsmarktbeleid ligt het in de rede er naar te streven dat een en ander bij Regio Twente wordt ondergebracht.